הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ו–2015

עמדת המדד-תמיכה מלאה

 • עיקרי החוק

החוק נועד להסדיר את רעיית הדבורים (קביעת כמות כוורות, מיקום ותקופת הצבה) בכדי להבטיח הגנה על הדבורים כערך טבע וחלוקה הוגנת של משאבי ציבור. כמו כן, הסדרת הפיקוח על ייצור הדבש בכדי לספק דבש איכותי לציבור.

 • תמצית חוות הדעת

הצעת החוק מבקשת לפתוח את שוק רעיית הדבורים וייצור הדבש, בהתאם למגבלות הרגולטיביות המחויבות מתוקף ייחודיות הענף. מנגנון המכרז הפומבי וביטול מונופול ההיתרים של מועצת הדבש יביאו להטבה במצבו של הצרכן ולרווחה כלכלית.

 • פרטים טכניים על הצעת החוק

ההצעה הנידונה, פ/2254/20 , הוגשה על-ידי שרן השכל, נורית קורן, אברהם נגוסה, מכלוף מיקי זוהר, אברהם דיכטר, אלי כהן, מיכאל אורן.

הצעת חוק שונה באותו עניין הוגשה על-ידי יצחק וקנין, חיים ילין, איתן ברושי, עמר בר-לב, יחיאל חיליק בר.


 • רקע

בשוק הדבש בישראל כיום ישנו גוף רגולטורי בלעדי האמון על חלוקת היתרים להצבת כוורות לדבוראים מורשים והוא מועצת הדבש. בעשור האחרון לא ניתן לקבל היתר כוורות בכלל, כל שניתן לעשות הוא לרכוש מאדם אחר את ההיתר הקיים שלו. כך נוצרת פגיעה בחופש העיסוק ובחופש הקניין של בעל הקרקע.

עד כה, כל אדם שהיה מעוניין להציב כוורות בשטח המוחכר על ידו היה זקוק להיתר רשמי, בעוד שעל קרקע פרטית ניתן להציב כוורת תוך הצהרה בלבד לצורך מעקב. הצעת החוק מבקשת להגדיל את מרחב התמרון של הדבוראי על-ידי כך שהיא קובעת כי גם קרקע מוחכרת תיחשב לצורך העניין כקרקע פרטית.

באשר למקרקעי ציבור, תיקון נוסף המוזכר בהצעה נועד לשנות את מנגנון חלוקת ההיתרים מוועדת היתרים (מועצת הדבש) למכרז פומבי החשוף לעיני כל. בדרך זו יכולה להימנע השפעה רבה מדי של בעלי עניין על הוועדה עד לכדי יצירת קרטל.

הרגולציה על התחום הכרחית משום שישנו צורך להתמודד עם מאפיינים הייחודיים לשוק: מחלות דבורים מידבקות המאיימות על שרידות אוכלוסיית הדבורים; דבורים רועות על פני שטחים נרחבים ללא גבולות ותנובת כוורות צמודות עלולה להיפגע; העמסת יתר על שטח תגרום לירידה כללית של סך תנובת הדבש שלו ("כושר הנשיאה"). עם זאת, יש להיות רגישים לעובדה שהכרחיות הרגולציה לא תתפח לממדים שהינם מעבר למינימאליים עבור השגת המטרות.

משטר ההיתרים כפי הנוהג בישראל הוא ייחודי וחורג ביחס למקובל בעולם. הרישום בשאר המדינות נועד רק לאפשר התמודדות עם מחלות הדבורים. ההסדרה הנהוגה בישראל כיום היא כפי הנראה היחידה בעולם המערבי שתכליתה איננה הגנה על הדבורים כי אם דאגה לביטחונם הכלכלי של חלק מן הדבוראים.

ח"כ יצחק וקנין (ש"ס) הציע הצעת חוק באותו עניין, בניגוד להצעה דנן, הצעה זו מבקשת לחזק את כוחה של מועצת הדבש ולערוך פיקוח על המחירים בשוק.

 • פיזיבליות אכיפה

ניתן לאכיפה וכפי המצוין בגוף החוק.

 • התאמה לערכי המדד

הצעה זו הולמת את ערכי המדד בהיותה מקדמת את הערך הבסיסי של החירות. הצעת החוק מבקשת להגן על יכולתו של אדם להשתמש בקניינו בפרטי באופן חופשי (אף אם מדובר בקניין מוחכר), להתחרות בשוק באופן חופשי על-ידי צמצום הרגולציה כמה שניתן בהתאם לייחודיות המאפיינת את שוק הדבש ורעיית הדבורים. בדרך זו מבקשת ההצעה לתקן את העיוותים המשקיים אשר השתמרו מן העבר להביא לרווחה כלכלית רבה יותר עבור הציבור הישראלי, אם כי עדיין ישנן הגבלות לא מעטות ורצוי להתקדם לכיוון פתוח יותר.


Featured Posts

פוסטים אחרונים

הצטרפו לרשימת התפוצה

 • RSS Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon